Categoria: Cas estudi

Síntesi comparada dels estudis de barris (Carmel, Poble Sec, Roquetes i Zona Nord)

Presentem un document que compara els resultats dels estudis en profunditat del nostre projecte. Aquests estudis han permès analitzar el desenvolupament de l’acció comunitària en quatre barris de Barcelona: Roquetes, Zona Nord, Carmel i Poble Sec. Els resultats dels estudis específics de cada barri es poden consultar en aquest blog. El que presentem en aquest document és una síntesi transversal dels resultats d’aquests estudis. Podeu llegir el document aquí

El barri de Poble Sec: l’acció comunitària en salut dins i fora del marc institucional

Va ser a finals de l’any 2005 quan es va iniciar el Pla Comunitari del Poble Sec, a partir d’una demanda de la Coordinadora d’Entitats a les administracions. Des dels inicis, es va crear la Comissió de Salut, que de forma progressiva va anar incorporant la participació de diferents entitats i serveis, com ara els centres de salut. El CAP Les Hortes es va incorporar als inicis del Pla i el CAP Manso una mica més endavant, al voltant del 2008, amb l’arribada de la Llei de barris i del programa Salut als Barris de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ha plogut molt des de llavors, i podem dir que actualment existeix una xarxa amplia i consolidada de serveis i entitats implicats en la Comissió de Salut, inclús alguns veïns/es. Un dels aspectes més interessants en aquest barri és que des d’espais diferents es treballa de manera conscient per a la millora de la salut de la població, des d’àmbits més autònoms a l’activitat de les institucions. Encara més interessant resulta veure com es teixeixen ponts i xarxes per abordar aquest objectiu.

Un dels exemples d’acció comunitària el trobem a la primera edició del projecte EquilibradaMent, en què va col·laborar la Xarxa d’Intercanvi Trocasec. El projecte Equilibradament neix l’any 2013 amb la voluntat d’incidir sobre els efectes que està tenint la crisi en la salut mental i emocional de la població. Aquest projecte té com a característica que les persones derivades dels centres de salut per a participar dels tallers i activitats no són tractades com a subjectes passius, sinó com a agents que també poden aportar coneixement o fer activitats que ajudin a enfortir la comunitat, i d’aquesta manera també millorar personalment.

A més d’aquesta iniciativa, podríem apuntar moltes altres que es donen al barri i s’articulen des de diferents ateneus, col·lectius i associacions, treballant temes com l’alimentació saludable, els grups de criança, les millores de les condicions de treball, entre d’altres.

Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant al barri de Poble Sec consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç.

El barrio de Poble Sec: la acción comunitaria en salud dentro y fuera del marco institucional

salut-comunitaria_0009_poble-secA finales del año 2005 se inició el Plan Comunitario del Poble Sec, a partir de una demanda de la Coordinadora de Entidades a las administraciones. Desde los inicios, se creó la Comisión de Salud, que de forma progresiva fue incorporando la participación de diferentes entidades y servicios, como por ejemplo los centros de salud. El CAP Les Hortes se incorporó en los inicios del Plan y el CAP Manso un poco más adelante, alrededor de 2008, con la llegada de la Ley de barrios y del programa Salut als Barris de la Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ha pasado tiempo y muchas cosas desde entonces, y podemos decir que actualmente existe una red amplía y consolidada de servicios y entidades implicados en la Comisión de Salud, incluyendo algunos vecinos/as. Uno de los aspectos más interesantes en este barrio es que desde espacios diversos se trabaja de manera consciente para la mejora de la salud de la población, desde ámbitos más autónomos a la actividad de las instituciones. Todavía más interesante resulta ver como se tejen puentes y redes para abordar este objetivo.

Uno de los ejemplos de acción comunitaria lo encontramos en la primera edición del proyecto EquilibradaMent, en la cual colaboró la Red de Intercambio Trocasec. El proyecto EquilibradaMent nace en 2013 con la voluntad de incidir sobre los efectos que está teniendo la crisis en la salud mental y emocional de la población. Este proyecto tiene como característica que las personas derivadas de los centros de salud para participar de los talleres y actividades no son tratadas como sujetos pasivos, sino como agentes que también pueden aportar conocimiento o hacer actividades que ayuden a fortalecer la comunidad, y de este modo también mejorar personalmente.

Además de esta iniciativa, podríamos mencionar muchas otras que se desarrollan en el barrio y se articulan desde diferentes ateneos, colectivos y asociaciones, abordando temas como la alimentación saludable, los grupos de crianza, la mejora de las condiciones de trabajo, entre otros.

Si os interesa conocer más sobre la acción comunitaria en salud que se está desarrollando en el barrio de Poble Sec consultad el estudio que encontraréis en este enlace.

A Roquetes fan salut…i la salut fa barri

salut-comunitaria_0006_roquetes-03

Al barri de Roquetes de Barcelona des de fa més d’una dècada que la comunitat s’organitza per fer salut. Sota el paraigües del Pla de Desenvolupament Comunitari, veïnat, entitats i professionals de diferents àmbits construeixen un barri més saludable. A Roquetes tenen clar que la salut és comunitària i que està condicionada per molts determinants socials (entorn físic, econòmic, educatiu, etc.). En definitiva, comparteixen la idea que el barri és un actiu per a la salut de les persones que hi viuen.

Ara bé, a Roquetes també descobrim que la salut pot ser un actiu per al barri, que històricament la salut ha contribuït a fer barri, a teixir lligams entre persones i entre comunitats. En definitiva, la identitat de Roquetes també s’ha construït fent salut.

Al barri de Roquetes l’acció comunitària en l’àmbit de la salut busca construir una “xarxa cuidadora forta”, promoure la salut d’acord amb les necessitats de la comunitat i comptant amb les persones i col·lectius com a protagonistes. Les activitats desenvolupades s’orienten a la sensibilització, la prevenció, el tractament, la reinserció/rehabilitació, etc. Grups de suport a la salut (fibromialgia, xarxa d’intercanvi, grup de teatre), promoció de remeis casolans en casos que no requereixen atenció sanitària (Remeis de l’Avia), projectes de prevenció de consum de drogues i oci alternatiu (la Karpa, Circ), tallers d’alimentació saludable (Més amb menys), activitats físiques (grups de caminaries, Activa’t) o iniciatives de promoció de la lectura (Lectures saludables) són només alguns dels exemples. Moltes d’aquestes accions s’inclouen en la prescripció social, és a dir, professionals sanitaris que indiquen la participació en activitats comunitàries a les persones que atenen a les seves consultes.

salut-comunitaria_0004_roquetes-05I com fan tot això al barri de Roquetes? Els recursos provenen de fonts diverses, públiques i comunitàries, amb dedicació de professionals i persones voluntàries. La coordinació s’impulsa des de la Taula de Salut del Pla de Desenvolupament Comunitari, integrada per serveis públics, entitats i veïnat. La intersectorialitat i la transversalitat són principis clau en aquest procés, amb objectius de salut compartits entre diferents agents socials, sanitaris, educatius, culturals, etc. El treball col·laboratiu i basat en la transparència i l’horitzontalitat ha permès integrar en el marc de la Taula de Salut programes públics significatius com Salut als Barris.

salut-comunitaria_0005_roquetes-04Lògicament, l’acció comunitària en salut no està exempta de reptes, particularment en un context de profundes desigualtats, austeritat pressupostària, erosió de drets i un paradigma assistencial que encara manté una visió marcadament sanitària de la salut. A Roquetes, com a d’altres barris que aposten per la salut comunitària, els reptes són encara molts. Un d’aquests reptes és continuar treballant per assegurar que l’acció comunitària en salut s’enfoca cap a les necessitats del conjunt del barri. A Roquetes tenen clar que les necessitats de salut del barri no es limiten a les necessitats del sistema sanitari. I que treballar plegats professionals i veïnat, fent salut i fent barri, és una gran oportunitat, però també un repte que cal gestionar.

salut-comunitaria_0008_roquetes-01Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant al barri de Roquetes consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç.

En Roquetes construyen salud…y la salud crea barrio

salut-comunitaria_0006_roquetes-03 salut-comunitaria_0007_roquetes-02

En el barrio de Roquetes de Barcelona desde hace más de una década que la comunidad se organiza para hacer salud. Bajo el paraguas del Plan de Desarrollo Comunitario, vecinos/as, entidades y profesionales de diferentes ámbitos construyen un barrio más saludable. En Roquetes tienen claro que la salud es comunitaria y que está condicionada por muchos determinantes sociales (entorno físico, económico, educativo, etc.). En definitiva, comparten la idea de que el barrio es un activo para la salud de sus habitantes.

Ahora bien, en Roquetes también descubrimos que la salud puede ser un activo para el barrio, que históricamente la salud ha contribuido a construir barrio, a tejer vínculos entre personas y entre comunidades. En definitiva, la identidad de Roquetes también se ha construido haciendo salud.

salut-comunitaria_0004_roquetes-05En el barrio de Roquetes la acción comunitaria en el ámbito de la salud busca construir una “red cuidadora fuerte”, promover la salud de acuerdo con las necesidades de la comunidad y contando con las personas y colectivos como protagonistas. Las actividades desarrolladas se orientan a la sensibilización, la prevención, el tratamiento, la reinserción/rehabilitación, etc. Grupos de apoyo a la salud (fibromialgia, red de intercambio, grupo de teatro), promoción de remedios caseros en casos que no requieren atención sanitaria (Remeis de l’Avia), proyectos de prevención de consumo de drogas y ocio alternativo (la Karpa, Circo), talleres de alimentación saludable (Más con menos), actividades físicas (grupos de caminantes, Activa’t) o iniciativas de promoción de la lectura (Lecturas saludables) son sólo algunos de los ejemplos. Muchas de estas acciones se incluyen en la prescripción social, es decir, profesionales sanitarios que indican la participación en actividades comunitarias a las personas que atienden en sus consultas.

salut-comunitaria_0005_roquetes-04Y… ¿cómo hacen todo esto en el barrio de Roquetes? Los recursos provienen de fuentes diversas, públicas y comunitarias, con dedicación de profesionales y personas voluntarias. La coordinación se impulsa desde la Mesa de Salud del Plan de Desarrollo Comunitario, integrada por servicios públicos, entidades y vecinos/as. La intersectorialidad y la transversalidad son principios clave en este proceso, con objetivos de salud compartidos entre diferentes agentes sociales, sanitarios, educativos, culturales, etc. El trabajo colaborativo y basado en la transparencia y la horizontalidad ha permitido integrar en el marco de la Mesa de Salud programas públicos significativos como Salut als Barris.

Lógicamente, la acción comunitaria en salud no está exenta de retos, particularmente en un contexto de profundas desigualdades, austeridad presupuestaria, erosión de derechos y un paradigma asistencial que todavía mantiene una visión marcadamente sanitaria de la salud. En Roquetes, como otros barrios que apuestan por la salud comunitaria, los retos son todavía muchos. Uno de estos retos es continuar trabajando para asegurar que la acción comunitaria en salud se enfoque hacia las necesidades del conjunto del barrio. En Roquetes tienen claro que las necesidades de salud del barrio no se limitan a las necesidades del sistema sanitario. Y que trabajar de forma conjunta profesionales y vecinos/as, construyendo salud y haciendo barrio, es una gran oportunidad, pero también un reto que hay que gestionar.

salut-comunitaria_0008_roquetes-01Si os interesa conocer más sobre la acción comunitaria en salud que se está desarrollando en el barrio de Roquetes podéis consultar el estudio que encontraréis en este enlace.

La Lita i els determinants socials de la salut al barri del Carmel

salut-comunitaria_0013_carmel-01“La Lita és una dona alegre i decidida que no aparenta tenir setanta-quatre anys. Va arribar al barri del Carmel des d’Extremadura l’any 1950, quan en tenia deu, acompanyada dels pares i de cinc germans”.- així comença l’historia de la Lita, una dona combativa implicada en la salut del seu barri, una d’aquelles dones que es preocupen per la millora del seu entorn de forma totalment voluntària i desinteressada.

La Lita no és un personatge real – encara que ho podria ser– sinó un personatge fictici que, a través de la seva història de vida i la de la seva família, ens sensibilitza sobre els determinants socials de la salut a través d’un llibre amb el seu nom.

El projecte de la Lita i un conjunt ampli d’altres iniciatives formen part de l’estratègia d’acció comunitària al barri del Carmel de Barcelona per millorar la salut de la població, amb la participació i implicació del veïnat.

salut-comunitaria_0011_carmel-03Aquesta estratègia, que es remunta a inicis de l’any 2000, s’articula i dinamitza al barri des de dos espais. D’una banda, a través de la Comissió de Salut del Pla Comunitari del Carmel, també anomenat Carmel Amunt. I d’altra banda, des de les iniciatives emmarcades en la metodologia APOC (Atenció Primera Orientada a la Comunitat) en què s’inspira el CAP Carmel i des d’on també es promou la creació d’actius en salut per al barri, com per exemple seria el cas de la coral CAISEF (canta i sé feliz), que s’utilitza com un recurs on derivar a les persones que pateixen dolor articular.

En aquesta estratègia i desenvolupament d’accions hi participen gran quantitat de serveis i entitats del barri, i cadascuna des de la seva especificat hi contribueix a l’impuls d’accions (CAP Horta 7D, l’equip de Serveis Socials, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la tècnica de barri del districte, la biblioteca municipal, l’Associació Tres Turons, el mercat municipal, diferents escoles del barri, diferents serveis d’atenció a la gent gran, i una associació molt activa de dones del barri: Associació 40 p’arriba – 40 p’abajo).
salut-comunitaria_0012_carmel-02Actualment, un dels determinants de la salut detectats, més enllà del propi urbanisme del barri, és el de la pobresa energètica, ja que hi ha persones que empitjoren la seva salut com a conseqüència de patir fred a casa. S’està treballant conjuntament el tema per a poder detectar aquests casos a partir del xarxa comunitària i canalitzar-los cap a una solució en la qual estiguin implicats els poders públics.

Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant al barri del Carmel consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç.

 

La Lita y los determinantes sociales de la salud en el barrio del Carmel

salut-comunitaria_0013_carmel-01salut-comunitaria_0012_carmel-02

“La Lita es una mujer alegre y decidida que no aparenta tener 74 años. Llegó al barrio del Carmel desde Extremadura en 1950, cuando tenía 10 años, acompañada de sus padres y de cinco hermanos”. Así empieza lo historia de la Lita, una mujer combativa implicada en la salud de su barrio, una de esas mujeres que se preocupan por la mejora de su entorno de forma totalmente voluntaria y desinteresada.

salut-comunitaria_0011_carmel-03La Lita no es un personaje real -aunque podría serlo– sino un personaje ficticio que, a través de su historia de vida y la de su familia, nos sensibiliza sobre los determinantes sociales de la salud con un libro que lleva su nombre.

El proyecto de la Lita y un conjunto amplio de otras iniciativas forman parte de la estrategia de acción comunitaria en el barrio del Carmel de Barcelona para mejorar la salud de la población, con la participación e implicación de los vecinos/as.

Esta estrategia, que se remonta a inicios del año 2000, se articula y dinamiza en el barrio desde dos espacios. Por un lado, a través de la Comisión de Salud del Plan Comunitario del Carmel, también llamado Carmel Amunt. Y por otro lado, desde las iniciativas enmarcadas en la metodología APOC (Atención Primaria Orientada a la Comunidad) en la que se inspira el CAP Carmel y desde donde también se promueve la creación de activos en salud para el barrio, como por ejemplo sería el caso de la coral CAISEF (canta y sé feliz), que se utiliza como un recurso donde derivar a las personas que sufren dolor articular.

salut-comunitaria_0010_carmel-04En esta estrategia y desarrollo de acciones participan diversos servicios y entidades del barrio, y cada uno contribuye desde su especificidad al impulso de acciones comunitarias (CAP Horta 7D, el equipo de Servicios Sociales, la Agència de Salut Pública de Barcelona, la técnica de barrio del distrito, la biblioteca municipal, la Asociación Tres Turons, el mercado municipal, diferentes escuelas del barrio, diferentes servicios de atención a las personas mayores, y una asociación muy activa de mujeres del barrio: Asociación 40 p’arriba–40 p’abajo).

Actualmente, uno de los determinantes de la salud detectados, más allá del propio urbanismo del barrio, es el de la pobreza energética, puesto que hay personas que empeoran su salud como consecuencia de sufrir el frío en casa. Se está trabajando conjuntamente el tema para poder detectar estos casos a partir de la red comunitaria y canalizarlos hacia una solución en la cual estén implicados los poderes públicos.

Si os interesa conocer más sobre la acción comunitaria en salud que se está desarrollando en el barrio del Carmel podeis consultar el estudio que encontrareis en este enlace.

Zona Nord

Un motor per a la salut comunitària en els barris de Zona Nord

 

 

salut-comunitaria_0001_zona-nord-03Als barris de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró), des de l’any 2009 es desenvolupa un model de treball orientat a l’enfortiment de l’acció comunitària en salut. La intervenció la coordina el “Grup motor de salut”, on participen activament professionals de diverses organitzacions del barri, com ara el Centre d’Atenció Primària (salut), el Pla de Desenvolupament Comunitari, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i altres organismes de l’Ajuntament de Barcelona . Aquest model de treball s’orienta principalment a la coordinació de les diverses accions per a la millora de la salut.

salut-comunitaria_0002_zona-nord-02Una de les principals fites que van impulsar aquesta forma de treball va ser la implementació del Programa “Salut al Barris”, promogut per l’Agència de Salut Pública a través d’una metodologia de treball que identifica les principals problemàtiques que afecten la salut de la població i els diferents recursos comunitaris per abordar-les. És així com es va desenvolupar un “diagnòstic comunitari”, en el qual van participar organitzacions i veïnat. Sobre la base dels resultats d’aquest diagnòstic, el Grup motor va definir un “Pla d’intervenció”. En aquest pla es van prioritzar les tres primeres problemàtiques identificades en el diagnòstic: soledat i aïllament de la gent gran, consum d’alcohol i drogues il·legals en joves i adults, i educació sexual i embarassos en adolescents.

Dins de les accions que coordina el Grup motor es treballa en la sensibilització, promoció, prevenció, tractament i rehabilitació. Destaquen l’educació i orientació sexual per als/les adolescents i algunes activitats reconegudes al barri, com ara “Baixem al carrer”, un programa d’acompanyament a gent gran, i “Divendres alternatius”, un espai d’oci i recreació saludable per a joves.

salut-comunitaria_0003_zona-nord-01I com s’ha fet tot això a Zona Nord? Principalment, mitjançant l’articulació de diversos recursos, provinents d’organitzacions públiques i comunitàries, amb el suport de professionals i persones voluntàries. El grup motor de salut es reuneix mensualment per prioritzar i comunicar les accions, així com per fer de manera conjunta el seguiment i avaluació dels resultats. La principal estratègia que dóna suport a aquest treball és l’exercici de deliberació i negociació dins del grup, on cada persona aporta des de la seva experiència, coneixement, recursos, interessos i necessitats.

L’any 2012 es va realitzar una avaluació que va comptar amb la participació de veïns i veïnes. Els resultats van indicar que les diferents activitats s’havien desenvolupat adequadament, segons allò estipulat i que un dels principals reptes era reforçar la participació més activa de la comunitat en les accions que es desenvolupen. A dia d’avui aquest repte segueix vigent, especialment en un territori amb importants desigualtats socials i econòmiques, que incideixen directament en l’efectiva inclusió d’una visió comunitària de la salut que superi el paradigma assistencial tradicional. Les principals fortaleses per fer front a aquest repte són que el Grup motor de salut ha donat continuïtat al treball més enllà de la fase intensiva del programa Salut al Barris i, principalment, que existeixen múltiples recursos comunitaris impulsats per un veïnat que històricament ha aconseguit unir-se davant de problemes comuns.

Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant als barris de Zona Nord consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç


Crèdits de les imatges

  • Festa infantil a la Plaça Roja. Autor: Tresbarris. Fuente. www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
  • Tram del Rec Comtal. Vallbona. Autor: Canaan. Fuente: www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Título: Torre Baro. Autor: Ivan Melechon. Fuente: www.wikipedia.org  Bajo licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  • Asociación de vecinos de la Ciudad Meridiana. Autor: Elise Gazengel Fuente: http://ctxt.es/ Bajo licencia creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Un motor para la salud comunitaria en los barrios de Zona Nord

Zona Nord salut-comunitaria_0001_zona-nord-03

En los barrios de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró), desde el año 2009 se desarrolla un modelo de trabajo orientado al fortalecimiento de la acción comunitaria en salud. La intervención está coordinada por el “Grupo motor de salud”, donde participan activamente profesionales de varias organizaciones del barrio, como por ejemplo el Centro de Atención Primaria (salud), el Plan de Desarrollo Comunitario, la Agència de Salut Pública de Barcelona y otros organismos (varios de ellos del Ayuntamiento de Barcelona). Este modelo de trabajo se orienta principalmente a la coordinación de las diversas acciones para la mejora de la salud.

salut-comunitaria_0002_zona-nord-02Una de los principales hitos que impulsaron esta forma de trabajo fue la implementación del Programa “Salut als Barris”, promovido por la Agència de Salut Pública de Barcelona a través de una metodología de trabajo que identifica las principales problemáticas que afectan a la salud de la población y los diferentes recursos comunitarios para abordarlas. Es así como se desarrolló un diagnóstico comunitario, en el cual participaron organizaciones y vecinos/as. En base a los resultados de este diagnóstico, el Grupo motor definió un plan de intervención. En este plan se priorizaron las tres primeras problemáticas identificadas en el diagnóstico: soledad y aislamiento de las personas mayores, consumo de alcohol y drogas ilegales en jóvenes y adultos, y educación sexual y embarazos en adolescentes.

Dentro de las acciones que coordina el Grupo motor se trabaja en la sensibilización, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Destacan la educación y orientación sexual para los/las adolescentes y algunas actividades reconocidas en el barrio, como por ejemplo “Baixem al carrer”, un programa de acompañamiento a personas mayores, y “Divendres alternatius”, un espacio de ocio y recreación saludable para jóvenes.

salut-comunitaria_0003_zona-nord-01¿Y cómo se ha hecho todo esto en los barrios de Zona Nord? Principalmente, mediante la articulación de varios recursos, provenientes de organizaciones públicas y comunitarias, con el apoyo de profesionales y personas voluntarias. El grupo motor de salud se reúne mensualmente para priorizar y comunicar las acciones, así como para hacer de manera conjunta el seguimiento y evaluación de los resultados. La principal estrategia que apoya a este trabajo es el ejercicio de deliberación y negociación dentro del grupo, donde cada persona aporta desde su experiencia, conocimiento, recursos, intereses y necesidades.

El año 2012 se realizó una evaluación que contó con la participación de vecinos y vecinas. Los resultados indicaron que las diferentes actividades se habían desarrollado adecuadamente, según lo estipulado, y que uno de los principales retos era reforzar la participación más activa de la comunidad en las acciones que se desarrollan. A día de hoy este reto sigue vigente, especialmente en un territorio con importantes desigualdades sociales y económicas, que inciden directamente en la efectiva inclusión de una visión comunitaria de la salud que supere el paradigma asistencial tradicional. Las principales fortalezas para hacer frente a este reto son que el Grupo motor de salud ha dado continuidad al trabajo más allá de la fase intensiva del programa Salut als Barris y, principalmente, que existen múltiples recursos comunitarios impulsados por un vecindario que históricamente ha conseguido unirse ante problemas comunes.

Si os interesa conocer más sobre la acción comunitaria en salud que se está desarrollando en los barrios de Zona Norte podéis consultar el estudio que encontraréis en este enlace


Créditos de las imágenes

  • Festa infantil a la Plaça Roja. Autor: Tresbarris. Fuente. www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
  • Tram del Rec Comtal. Vallbona. Autor: Canaan. Fuente: www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Título: Torre Baro. Autor: Ivan Melechon. Fuente: www.wikipedia.org  Bajo licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  • Asociación de vecinos de la Ciudad Meridiana. Autor: Elise Gazengel Fuente: http://ctxt.es/ Bajo licencia creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.