L’impacte de l’acció comunitària en la salut de les persones de Barcelona

L’índex d’Acció Comunitària en Salut (ACS) que vam construir en la fase I d’aquest projecte ens ha servit per analitzar l’Enquesta de Salut de Barcelona dels anys 2001 i 2011 i veure si l’evolució de diferents indicadors de salut va ser diferent segons les persones visquessin en barris amb elevada ACS o no.

Cal dir d’entrada que no és fàcil analitzar dades d’una mostra per grups territorials més petits si això no s’ha tingut en compte en els passos inicials de definició de la mostra, ni tampoc tenir un indicador prou sensible i específic per captar canvis i poder-los atribuir a un dels molts determinants de la salut. Però sabent d’entrada tot això, hem volgut fer unes anàlisis per veure si podem captar canvis que vagin en la línia de confirmar o no que els esforços que es realitzen per fer acció comunitària orientada a la millora de la salut aconsegueixen impactes.

Què hem trobat? Alguns resultats que van a favor de la nostra hipòtesi és que en els barris amb forta ACS, en les dones, trobem una millora de la salut autopercebuda més gran que en els barris sense ACS, de tal forma que l’any 2011 no s’observen les diferències que s’observaven l’any 2001 entre tots dos grups de barris. També hem trobat que el consum de drogues il·legals alguna vegada a la vida, en els homes, sembla haver disminuït més en els barris amb forta ACS. Altres resultats també apunten a que l’ACS podria ser un element afavoridor de la reducció de les desigualtats socials en salut. Us deixem un parell de gràfics per il·lustrar aquests resultats.

Figura 1. Prevalença de persones que declaren una bona salut percebuda, segons residència en un barri amb forta Acció Comunitària en Salut (ACS) o sense. Barcelona 2001 i 2011.

Font: Enquestes de Salut de Barcelona 2001 i 2011. ASPB

 

Figura 2. Prevalença de persones que declaren haver consumit drogues il·legals alguna vegada a la vida, segons residència en un barri amb forta Acció Comunitària en Salut (ACS) o sense. Barcelona 2001 i 2011.

Font: Enquestes de Salut de Barcelona 2001 i 2011. ASPB

 

Si voleu conèixer més detalls sobre aquests resultats podeu descarregar aquest document.

Per la part d’avaluació d’impacte, cal seguir treballant i avançant tant en els mètodes com en fer visibles les troballes, ja que es tracta d’un camp de l’avaluació de la que no hi ha massa resultats coneguts. D’altra banda, en el nostre projecte ara cal seguir amb la tercera fase, coneixent més a fons com es desenvolupen els processos d’acció comunitària, i mirar de detectar qüestions dels processos que puguin apuntar més possibilitats d’impacte així com per definir noves hipòtesis que es puguin contrastar en futurs estudis.

No dubteu en deixar-nos qualsevol comentari en relació a aquests resultats o al projecte de recerca en general. Podeu fer-ho al peu d’aquesta pàgina o al correu comunitariasalut@gmail.com